Aasta tervisedendaja 2017

Viljandimaa „Aasta Tervisedendaja“ auhinna statuut

 ÜLDOSA

  1. Käesolev statuut kehtestab igal aastal Viljandimaa Tervisenõukogu poolt välja antava „Aasta Tervisedendaja“ auhinna, sellega kaasneva tunnistuse ning tunnustamise määramise korra.
  2. „Aasta Tervisedendaja“ auhinna eesmärk on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust igal aastal ühele viljandimaa elanikule, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on silma paistnud maakondliku tervise edendamise valdkonna arendamisega.
  3.  Maakonna „Aasta Tervisedendaja“ nimetus antakse tunnustusena üksikisikule, kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju tervise edendamise valdkonnas on aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega ja mõjutanud oluliselt Viljandimaal nimetatud valdkonna arengut.
  4.  Isikut, kellele on „Aasta Tervisedendaja“ auhind omistatud, ei saa auhinna kandidaadiks uuesti esitada enne kolme aasta möödumist.
  5.  Kandidaadid:

5.1.Kandidaadi tegevus peab:

5.1.1. kaasa aitama Viljandimaa terviseedenduse arengule ja tervise positiivse maine kujunemisele,

5.1.2. mõjutama paikkonna elanike tervist,

5.1.3.parandama ja väärtustama maakonna elukeskkonda või

5.1.4. tagama tervisedenduslike tegevuste järjepidevust.

MENETLUS 

6. Ettepanekuid „Aasta Tervisedendaja“ auhinna kandidaatide kohta võib teha iga maakonnas elav isik ning iga maakonnas tegutsev asutus, ettevõte või mittetulundusühing. Auhinnakonkurss kuulutatakse tervisenõukogu poolt välja, erinevates infokanalites, vähemalt üks kuu enne kandidaatide esitamise tähtaega.  Taotlus esitatakse vastaval vormil. Vormi saab SIIT.  või aadressil: Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi või e-posti teel: kart.russak@viljandi.maavalitsus.ee . Ettepanekud koos põhjendustega esitatakse kirjalikult Viljandi Maavalitsuse Tervisetoale, märgusõna  „Edendaja“ all, hiljemalt 24. märtsiks. Tähtajaliselt mittesaabunud ettepanekuid ei arvestata.

7. Auhinnataotluses esitatakse andmed preemia kandidaadi ja kontaktandmed taotluse esitaja kohta ning lisatakse lühikirjeldus kandidaadi tegevuse ja selle tulemuslikkuse kohta. Tervisetuba teeb laekunud ettepanekute osas kokkuvõtte ning esitab Tervisenõukogule. Tervisenõukogu otsustab „Aasta Tervisedendaja“ nimetuse määramise Tervisetoa koondatud ettepanekute alusel. Valituks osutub Tervisenõukogu poolt enim hääli saanud kandidaat. Otsuse langetamisel arvestab tervisenõukogu tegevuse vastavust preemia eesmärgile, tegevuse tulemuslikkust, idee originaalsust ja selle täideviimise taset, tegevuse mõjukust kogu maakonna ulatuses.Tervisenõukogul on õigus preemiasummat kandidaatide vahel jagada. Tervisenõukogu poolt välja pandava preemiafondi suuruse, kinnitab tervisenõukogu igal aastal, vastava aasta eelarve vastuvõtmisega.Põhjendatud juhul võib Tervisenõukogu „Aasta Tervisedendaja“ auhinna jätta välja andmata.

TSEREMOONIA

9. „Aasta Tervisedendaja“ auhind antakse üle üks kord aastas,  tervisenõukogu esindaja poolt. Tseremoonia toimub 2017 aastal 05. aprillil Tervisefoorum-tänupäeval.

Teade „Aasta Tervisedendaja“ auhinna üleandmise kohta avaldatakse Internetis maakonna koduleheküljel. „Aasta Tervisedendaja“ väljastatakse Tervisenõukogu poolt vastav tunnistus. Tunnistused on numereeritud vastavalt väljaandmise järjekorrale.

 

„Aasta Tervisedendaja“ auhinna TAOTLUS