Viljandimaa Omavalitsuste Liit

Liidu eesmärgiks on kooskõlas Eesti Vabariigis kehtiva seadusandluse ja käesoleva põhikirjaga kohaliku omavalitsuse üldisele arengule kaasaaitamine,
ühistegevuse kaudu maakonna ühtlase, tasakaalustatud ja jätkusuutliku arengu toetamine, maakonna kultuuritraditsioonide säilitamine ja edendamine,
maakonna turismi arendamine ja info kogumine, korrastamine ja säilitamine, demokraatliku otsustamisprotsessi laiendamine, maakonna ja oma liikmete
esindamine, koostöö arendamine, info ja kogemuste vahetamine, oma liikmete ühiste huvide ja õiguste kaitsmine, liikmetele seadusega ettenähtud
ülesannete paremaks täitmiseks soodsamate võimaluste loomine ning seaduse või lepinguga Liidule pandud kohustuste täitmine.

Kontaktid

Kalevi Kaur
juhatuse esimees
e-post: vol@vol.ee
mob: +372 515 6678

Krista Ojamäe
Sekretär-asjaajaja
e-post: krista.ojamae@vol.ee
tel: +372 433 3297
Nõuniku ametikoht hetkel täitmata
e-post:
tel:
Mob:

http://www.vol.ee/