Laps, asutus ja tervis

# Nimetus eks. arv
1   Tervisedendus lasteaias – TAI, Tartu , 2003   2
2   Terviseaabits – Tartu, 1996   1
3   Hüperaktiivne laps – abiks lapsevanematele ja pedagoogidele -Tartu, 2003   1
4   Mida teha krokodilliga   1
5   Tervisedendus koolis – Tervikliku koolitervise programmi rakendamine koolikeskkonnas – Tallinn, 2002   1
6   Mittenakkuslike haiguste preventsioon lapseeas – õppematerjal koolidele, Tallinn, 1996   1
7   Kooliarsti juhis mittenakkuslike haiguste riskifaktorite avastamiseks – Tallinn 1996   2
8   Samaealiste nõustamise metoodika. Konfliktide vahendamine – Tallinn, 1995   2
9   Õppima õppimine tervishoiuõpetaja koolituses – Tartu, 1998   1
10   Tuuliku keskkonnaraamat sotsiaalainete õpetajale – Tallinn, 2003   1
11   Inimene – Brian J. Ford – Tallinn, 1994   1
12   Laste ja noorukite riiklik tervishoiuprogramm aastani 2005 – kogumik   1
13   Laste ja noorukite riiklik terviseprogramm. 2000 – 2005   1
14   Eesti kooliõpilaste tervis, tervisekäitumine ja sotsiaalne keskkond muutuvas ühiskonnas aastatel 1991 – 1998. Maailma tervishoiuorganisatsiooni poolt koordineeritav Eesti Koolinoorte Eluviisi Uuring   1
15   Riikliku programmi “Laste ja noorukite tervis aastani 2005” alaprojekt “Tervishoid koolis ja koolieelsetes lasteasutustes 1999.a.” – koolitervishoiu ekspertiisi aruanne – Lagle Suurorg, Inna Tur   1
16   Juhis mittenakkuslike haiguste riskitegurite avastamiseks kooliõpilastel. Lagle Suurorg, Inna Tur – Tallinn, 2001   1
17   Mittenakkuslike haiguste riskitegurite esinemine kooliõpilastel 1997/98 õppeaastal. Lagle Suurorg – Tallinn, 1999   2
18   Juhendmaterjal tervistedendava lasteaia arengukava koostamiseks -2001   1
19   Lapse lein – Alle Dyregrov   1
20   Kiusupunn. Käsiraamat kiusamisest – TAI   1
21   Kooliõpilaste tervisekäitumine. Mai Maser – TAI,2004   1
22   Network News 2005, 2006 – The European Network of Health Promoting Schools   1
23   Laste ja noorukite terviseprogramm aastani 2005, TAI 2005   1
24   Tervisedendus koolis, 2006 – juhendmaterjal kooli tervisenõukogudele   2
25   Tegevusjuhend kooli tervishoiutöötajale, Tallinn 2006   1
26   Eesti koolide tervisedenduslike tegevuste hea praktika. TAI, 2006   1
27   Alkohol. Kuidas säästa end tulevikuks. Atko Viru ja Anne Volver. Õpetajaraamat. Tartu 2004   2
28   Õpilase kehakaal, selle psühholoogilised aspektid ning toitumis- ja liikumisnõustamine. Juhend kooli tervishoiutöötajale, 2007   1
29   Õpilase seksuaaltervis. Tegevusjuhend kooli tervishoiutöötajale, Tallinn 2007   1
30   Psühhosotsiaalse keskkonna juhendmaterjal koolieelsetele lasteasutustele. TAI, Tallinn 2007   1
31   Otsi Otti – õpperaamat juhendajale. 1999   1
32   Vaimse tervise probleemide märkamine ja ennetamine koolis. TAI, Haigekassa, Tallinn 2008   1
33   Õpilastel esinevad rühihäired, avastamine ning ennetamine koolitervishoius. Juhend koolitervishoiutöötajatele   1
34   Riigikaitse õpik gümnaasiumidele ja kutseõppeasutustele. Tallinn 2006   2
35   Lubage mul elada – Meelt muutnud abordiarsti teekond surmast ellu   1
36 Tervist edendava kooli arendamine. Euroopa tervist edendavate koolide võrgustiku kogemusel põhinev juhendmaterjal tõhusa koostöö arendamiseks koolitervise valdkonnas. Tallinn 2008, TAI   1
37 Laste ja noorukite tervise ja tasakaalustatud arengu suunas. lapsed ja täiskasvanud tegutsevad koos ühise eesmärgi nimel. Metoodiline materjal   2
38 Koolitugi.   Mall Tamm, Mare Leino, Tallinn, 2008   1
39 Lapse rühi kujundamine. TAI   2
40   Näiteid Eesti lasteaedade tervisealasest õppe- ja kasvatustööst – UUS!   2
41   Lapse tervisepäevik   1
42   20 shape up stories (ingl. k.) näiteid tervisedendusest Euroopa koolides   1
43 Õpilase tervisepäevik. Eesti Haigekassa 2011 1
44   Räägime tervisest! Juhendmaterjal noorsootöötajatele. TAI 2011   1
45    Suure-Jaani Gümnaasiumi almanahh”Tõnnevakk V” 2012   1
46   Raudna Kooli kogumik. Raudna Kool 185. 2012   1
47   Tegevuspõhimõtted tervisliku toitumise ja füüsilise aktiivsuse     edendamiseks. Juhend haridusasutustele. TAI 2012   1
48  Aktiivne ja turvaline koolipäev. Tallinna Haridusamet 2012. UUS   1

Konverentside, seminaride materjalid

  • Tervisliku koolikeskkonna loomine – koolitusmaterjalid 19-20.04.01 Viljandis
  • TEK/TEL võrgustike nõustamine ja arendamine paikkondlikul tasandil – 02-03.06.05 Viljandis
  • Tervisliku eluviisi harjumus kaasa lasteaiast – 06.04.02 Põlvas
  • Tervisliku eluviisi kujundamine läbi hästi organiseeritud tervisedenduse koolieelses lasteasutuses – referaat 2002
  • Tervisedendus Lasteasutustes. Raplamaa XI TE konverents Märjamaa Gümnaasiumis