Sõltuvusained ja AIDS

 # Nimetus eks. arv
1   Kuidas loobuda sigareti suitsetamisest – Teie saate aidata

  2

2   Tubakavaba Euroopa tegevusplaan, 1994   1
3   Noorukite Tubakaprojekti infomaterjal – Eesti Tervusekasvatuse keskus   1
4   Tervisedendus ja suitsetamise ennetamine Eesti koolides 2001-2002-2003, Tallinn   1
5   Tappev reklaam – Tallinn, 1994   1
6   Preventsiooni käsiraamat – alkohol, narkootikumid ja tubakas. – 2001   1
7   Teadusvaade alkoholile,   2002   1
8   Narkomaania Eestis 2005   1
9   Narkootikumide ohud – Boris Loogna, 2000   1
10   Trendid koolinoorte uimastitarvitamises,   2004   1
11   Laseme noortel olla mõnusad uimastiteta – metoodiline õppevahend õpetajatele,   1998   1
12   “Sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetus” – õpetajaraamat 4-6. Klassile, 2001

  3

13   “Sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetus” – õpetajaraamat 7-9. Klassile ja gümnaasiumile, 2004

  3

14   Narkoprobleemide olukord Euroopa Liidus ja Norras, aastaaruanne 2004   1
15   Väärtuskasvatuslik uimastipreventsiooniprogramm CAMERA OBSCURA – õppematerjal põhikooli vanemale astmele, 2002

  2

16   Uimastipreventsioon koolis – metoodiline materjal õpetajatele   1
17   Uimastipreventsiooni koolitasandi tunnikonspektid – metoodiline materjal õpetajatele   1
18   Narkootikumid ning doping ja muud tervistkahjustavad ained, 1999   1
19   Me saame palju ära teha selleks, et meie lastest ei saaks sõltlased   1
20   Ma tahan oma last narkootikumide eest kaitsta   1
21   Narkootikumid – kooliõpilaste mure? – Kursusetöö, 2001   1
22   Mina Sina Mina,   2004 (viidud jaotusse “Seksuaalkasvatus”)   1
23   HIV-nakkuse ja AIDS-i olemus ning ennetamine – Maarike Harro, Kristi Rüütel,   2004   1
24   HIV/AIDS-i temaatikaga seotud teadmised, hoiakud ja käitumine Eesti noorte hulgas. Uurimusraport. TAI, 2003   1
25   Nii peaks rääkima AIDS-ist, seksist ja narkomaaniast – abiks lastevanematele,   1999   1
26   Ole tubaka vaba õpetajaraamat ja 2 filmi   1
27   Euroopa ja selle riikide alkoholipoliitika   1
28   Uimastiprobleemide olukord Euroopas- Aastaaruanne 2005   1
29   Estonia Drug Situation – 2005   1
30   HIV/AIDSI temaatikaga seotud teadmised, hoiakud ja käitumine Eesti noorte hulgas – Liilia Lõhmus, Aire Trummal TAI 2005   1
31   Tervishoiutöötajate roll tubaka tarbimise leviku vähendamisel TAI 2006

  2

32   HIV/AIDS-i ennetustegevus Eestis 2004. ja 2005. Aastal. Aire Trummal Liilia Lõhmus. Tallinn 2006   1
33   Koolinoored ja uimastid. 15-16-aastaste õpilaste legaalsete ja illegaalsete narkootikumide tarvitamine Eestis. Tallinn 2008    2
34   HIV-i temaatikaga seotud teadmised, hoiakud ja käitumine Eesti noorte hulgas. Uurimusraport 2007. Liilia Lõhmus, Aire Trummal    2
35   Alkohol – turg, tarbimine ja kahjud Eestis. Aastaraamat 2008    2
36   Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni koodeks HIV ja AIDS-i kohta töömaailmas    1
37   HIV-valdkonna tegevus Eestis 2006. ja 2007. aastal. Aire Trummal, Liilia Lõhmus, Kristi Rüütel. Tallinn 2008    1
38 Tervisedenduse osatähtsus uimastiprobleemi ennetustöös Viljandi C.R. Jakobsoni nim Gümn näitel – Diplomitöö, 2002    1
39   Alkoholi turg, tarbimine ja kahjud Eestis. Aastaraamat 2010.    2
40 HIV-i temaatikaga seotud teadmised, hoiakud ja käitumine Eesti noorte hulgas. Uuringuraport 2010, TAI 2011.   2
41   Ära suitseta. Tubakas tapab infovoldik. Eesti Vähiliit 2012   3
42   Alkoholisõltuvus.Raamatu tõlge eesti keelde AS Medicina 2012   1
43   Alkoholisõltuvus. Medicina   raamat 2012   1
44  Huuletubakas ehk snus. TAI 2013   100

Konverentside, seminaride materjalid

  • Alkohol, uimastid, probleemid ja nende ennetamine- loengute  kogumik, seminaril 25-26.10.1996 Jõulumäel
  • Konverentsi “Uimastivaba Eesti” ettekannete teesid,  28.-29.05.1999
  • Seminari “Alkoholismi ja narkomaania ennetamise programm  aastateks 1997-2007” materjalid. 9-10.09.1999, Viljandis
  • Konverentsi “Uimastivaba Eesti” ettekannete teesid, 8-9.09.2000, Tallinnas
  • Konverentsi “Alkoholismi ja narkom. ennetusprogramm aastateks 1997-2007” teesid, 9.10.2001, Tallinnas
  • Konverentsi “Alkoholismi ja narkomaania ennetusprogramm aastateks 1997-2007” teesid, 27.-28.11.2002, Narvas
  • Ühiskonverentsi “Alkoholismi ja narkomaania ennetamisprogramm ja HIV/AIDS-i ennetamisprogramm” teesid, 2.-3.12.2003,   Tartus